Dịch thuật: Tứ tạng


四脏
    一人贪饮过度, 妻子私相谋议曰: 屡劝不听, 宜以险事动之.一日, 大饮而哕, 子密袖猪膈置哕中, 指以谓曰: 凡人具五脏, 今出一脏矣, 何以生耶?父熟视曰: 唐三藏尚活世, 况我有四脏乎!
                                 (笑林广记)

TỨ TẠNG
          Nhất nhân tham ẩm quá độ, thê tử tư tương mưu nghị viết: “Lũ khuyến bất thính, nghi dĩ hiểm sự động chi.” Nhất nhật, đại ẩm nhi uyết, tử mật tụ trư cách trí uyết trung, chỉ dĩ vị viết: “Phàm nhân cụ ngũ tạng, kim xuất nhất tạng hĩ, hà dĩ sinh da?” Phụ thục thị viết: “Đường Tam Tạng thượng hoạt thế, huống ngã hữu tứ tạng hồ!”
                                                                            (Tiếu lâm quảng kí)

TỨ TẠNG
          Có một người ham rượu quá độ, vợ và con ngầm bàn với nhau: “Nhiều lần khuyên mà cha mầy không nghe, tốt nhất là dùng việc nguy hiểm để đánh động ông ấy.” Ngày kia, người cha uống nhiều đến nỗi nôn cả ra, người con lấy một đoạn ruột heo giấu trong tay áo lén bỏ vào chỗ mà người cha đã nôn, rồi chỉ vào đó nói với người cha rằng: “Con người có đủ ngũ tạng, nay cha nôn ra mất một tạng, làm sao mà sống đây?” Người cha nhìn một hồi lâu rồi nói: “Đường Tam Tạng còn sống được trên đời, huống hồ cha mầy có tứ tạng!”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tứ tạng  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 25/3/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post