Dịch thuật: Nhạc Phi (kì 2)

NHẠC PHI
(kì 2)

HỮU DŨNG HỮU MƯU, NHẠC GIA QUÂN CHIẾN VÔ BẤT THẮNG

          Nhạc Phi 岳飞 tự ý hành động, theo quân luật đáng bị chém. Nhạc Phi đến chỗ quân của Tông Trạch 宗泽 không bao lâu thì bị bắt. Lúc đem hành hình, Tông Trạch thị sát pháp trường, Nhạc Phi trông thấy kêu lớn:
          Tông Nguyên soái lẽ nào không muốn thu phục lại trung nguyên sao?
          Tông Trạch thét lên:
          Nói bậy, bản soái ta với giặc Kim không đội chung trời.
          Nhạc Phi nói:
          Thế thì tại sao Tông Nguyên soái lại định giết tráng sĩ có chí muốn giết giặc Kim?
          Tông Trạch thấy Nhạc Phi không phải tầm thường liền hạ lệnh dừng đao, cho triệu đến phủ Nguyên soái để hỏi. Nhạc Phi bàn luận cứng cõi, kiến giải độc đáo, được Tông Trạch tán thưởng. Tông Trạch tuổi đã cao, sự nghiệp thu phục sơn hà vẫn chưa có đầu mối. Những kẻ hôn dung vô năng trong triều chiếm đa số, phái chủ chiến thì bị khắp nơi bài xích khiến lòng ông nguội lạnh.
          Tông Trạch nắm tay Nhạc Phi, bảo rằng:
          Nhà ngươi hữu dũng hữu mưu, trung thành báo quốc, con dân Đại Tống mà đều giống như nhà ngươi thì lo gì không thu phục lại sơn hà?
          Chẳng bao lâu quân Kim cử binh xâm phạm, Tông Trạch muốn thử Nhạc Phi, lệnh cho Nhạc Phi đem 500 kị binh nghinh chiến. Nhạc Phi tại Tạc thành 昨城 đánh lui quân Kim, giết quân Kim tại đầm Hắc Long 黑龙. Sau đó Nhạc Phi đến Tỉ Thuỷ quan 汜水关. Địa thế Tỉ Thuỷ quan hiểm trở, đây là nơi mà quân Kim nam xâm phải đi qua. Binh của Nhạc Phi quá ít, đối mặt với quân Kim đông gấp mấy chục lần, sẽ giữ không được cửa ải. Lương thảo và binh quá ít cũng không có cách nào đánh lâu dài.
          Nhạc Phi sai 300 kị binh, lệnh cho mỗi người bó 2 bó củi, nấp dưới chân núi phía trước. Nhạc Phi thống lĩnh số còn lại đến trước doanh trại quân địch. Quân Kim thấy quân Tống chỉ có hơn trăm người, không thèm để ý, cứ tiếp tục ngủ. Nửa đêm, 300 kị binh nấp ở chân núi đốt 2 đầu bó củi, mỗi người 2 bó huơ lên không ngừng, lại đánh trống thổi kèn la hét vang trời, màn đêm đỏ rực, khắp nơi vang tiếng la hét giết giặc. Quân Kim tỉnh dậy bôn chạy tứ phía.
          Nhạc Phi vung cây trường thương, xông vào đám quân Kim, triển khai hỗn chiến. Một tên tướng Kim dùng đại đao chém chết mấy quân Tống. Nhạc Phi gác trường thương lại, lấy cung đeo sau lưng lắp tên vào bắn, trúng ngay yết hầu tướng Kim, quân Kim liều mình bỏ chạy. Nhạc Phi nhân cơ hội đó thu binh trở về báo công.
          Tông Trạch đề bạt Nhạc Phi làm Thống lĩnh, chẳng bao lâu lại đề bạt làm Thống chế. Trước đó, Nhạc Phi nhiều lần lập công nhưng vẫn luôn là một tiểu thủ lĩnh.
          Ngày mồng 1 tháng 7 năm Kiến Viêm 建炎 thứ 2 (năm 1128), Tông Trạch bị triều đình bằng mọi cách làm khó dễ. Nhọc lòng tốn sức, Tông Trạch ngã bệnh. Tông Trạch nói với chúng tướng rằng:
          Các người không được quên nỗi nhục của nước.
          Chúng tướng đều khóc, nói rằng:
          Nguyên soái, chúng tôi thề chết báo thù cho đất nước, xin ngài yên tâm.
          Tông Trạch bắt đầu thở gấp, mặt đỏ lên, lấy sức rướn người, liên tiếp hô:
          Qua sông!, qua sông!
          Danh tướng một đời ôm mối hận mà chết.
          Chúng tướng thấy tình cảnh như thế vô cùng cảm động, nối nhau thề sẽ vượt qua Hoàng hà, thu phục lại giang sơn.
          Sau khi Đỗ Sung 杜充 tiếp nhận chức Khai Phong Lưu Thủ 开封 留守, hung tàn thành tính khó lòng thu phục mọi người. Đội quân cần vương các lộ nguyên vốn quy thuận tiết chế Tông Trạch phát sinh tranh chấp, đánh dẹp lẫn nhau. Vương Thiện 王善, Tào Thành 曹成, Khổng Ngạn Chu 孔彦周 dẫn 50 vạn quân đánh Nam Huân môn 南薰门. Thủ quân Khai Phong chỉ có hơn 800 người nhìn thấy quân phản loạn quá đông muốn bỏ thành mà chạy. Nhạc Phi ngăn lại, nói rằng:
          Quân phản loạn là lũ ô hợp, không tin, ta sẽ giết chúng cho các ngươi thấy.
          Quân phản loạn bị Nhạc Phi đánh cho tơi tả, thủ quân nhất tề xông lên, quân phản loạn bỏ chạy. Nhạc Phi dẫn quân truy sát, bắt sống được các tướng phản loạn là Đỗ Thúc Ngũ 杜叔五, Tôn Hải 孙海, Tôn Thắng 孙胜. Chẳng bao lâu, Nhạc Phi nhậm chức Anh Châu Thứ Sử 英州刺史.
          Đỗ Sung thấy lương thảo trong thành còn lại không bao nhiêu, quân Kim do Kim Ngột Truật 金兀术 thống lĩnh có khả năng tấn công Khai Phong bất cứ lúc nào, nên quyết định chạy về phương nam. Nhạc Phi khuyên rằng:
          Khai Phong là yếu địa của trung nguyên, cần phải giữ. Một khi Khai Phong thất thủ, trung nguyên sẽ không giữ được; trung nguyên không giữ được, Nam Tống sẽ nguy. Ngày sau nếu có thu phục thì cũng rất khó! Mong Đỗ Nguyên soái suy nghĩ lại.
          Đỗ Sung nói rằng:
          Trải qua cuộc phản loạn này, thủ quân của Khai Phong quá ít, lương thảo lại thiếu thốn. Triều đình chỉ nghĩ đến đào vong, căn bản chẳng ngó ngàng gì đến việc sống chết của chúng ta. Chúng ta triệt thoái trước sẽ có lợi hơn so với thành bị vỡ đột phá vòng vây.
          Như vậy, máu của vô số quân dân Đại Tống đổ ra để bảo vệ thành Khai Phong đã bị bỏ đi một cách dễ dàng.
          Chẳng bao lâu, triều đình đề bạt Đỗ Sung là Khu mật phó sứ kiêm Kiến Khang hành dinh lưu thủ. Mùa thu năm Kiến Viêm thứ 3 (năm 1129), quân Kim tiến xuống phía nam đến sông Hoài , đi qua Trừ Châu 滁州, Hoà Châu 和州, chuẩn bị đánh thẳng xuống Triết Giang 浙江. Đỗ Sung vẫn muốn triệt thoái, Nhạc Phi cho rằng phải dựa Trường giang hiểm trở, ngăn quân Kim xuống phía nam.
          Nhạc Phi nhiều lần bái yết Đỗ Sung, thỉnh cầu mau men theo sông bố phòng nhưng Đỗ Sung không đáp ứng. Nhạc Phi khóc, nói rằng:
          Đỗ Lưu thủ, mau xuất binh đi, chần chừ là coi như chấm hết!
          Đỗ Sung đã đuổi Nhạc Phi ra.
          Lúc này quân Kim đã vượt sông tại bến đò Mã Gia 马家, thế như chẻ tre xông đến Kiến Khang 建康. Triệt thoái không kịp, Đỗ Sung lo sợ, hạ lệnh nghinh địch. Vương Tiệp 王躞 không đánh dẫn bộ hạ bỏ chạy; Trần Thối 陈淬 chưa hạ lệnh khai chiến đã bị tiêu diệt. Trong lúc hỗn chiến, Trần Thối bị quân Kim chém chết. Nhạc Phi chỉ huy quân tả hữu xung đột trong vòng vây trùng điệp. Nhạc Phi dẫn bộ hạ liều mở đường máu, tử thủ nơi hiểm yếu.
          Chẳng bao lâu Đỗ Sung đầu hàng quân Kim, tuyến phòng thủ Trường giang bị vỡ. Vó ngựa quân Kim không dừng lại, hướng thẳng đến Lâm An 临安, Cao Tông lên thuyến trốn ra ngoài biển. Quân Kim tiến như cuốn chiếu, nơi nào chúng đến, đều bị thiêu đốt cướp bóc. Nhạc Phi thừa cơ hội tập hợp tản binh lại, cắt huyết thề rằng:
Từ xưa tới nay, đất nước nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một lúc, chúng ta huyết tính nam nhi lấy cái chết để báo đền đất nước, tuyệt đối không đầu hàng quân địch, tuyệt đối không kết bè cướp bóc, các ngươi có đồng ý không?
Quân sĩ nhiệt huyết bừng bừng thề theo Nhạc Phi kháng chiến tới cùng.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 25/02/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
HỮU DŨNG HỮU MƯU, NHẠC GIA QUÂN CHIẾN VÔ BẤT THẮNG
岳飞
有勇有谋, 岳家军战无不胜
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post