Dịch thuật: Cảnh Công ẩm tửu thất nhật ...


景公饮酒七日不纳弦章之言晏子谏
    景公饮酒, 七日七夜不止.
    弦章谏曰 (1) : “君饮酒七日七夜, 章愿君废酒也. 不然, 章赐死.
    晏子入见, 公曰:章谏吾曰:愿君之废酒也.不然, 章赐死.’ 如是而听之, 则臣为制也 (2); 不听, 又爱其死 (3).
    晏子曰: “幸矣, 章遇君也! 今章遇桀, , 章死久矣.”
于是公遂废酒.
                                                                   (晏子春秋)

CẢNH CÔNG ẨM TỬU THẤT NHẬT
BẤT NẠP HUYỀN CHƯƠNG CHI NGÔN ÁN TỬ GIÁN
          Cảnh Công ẩm tửu, thất nhật thất dạ bất chỉ.
          Huyền Chương gián viết (1): “Quân ẩm tửu thất nhật thất dạ, Chương nguyện quân phế tửu dã. Bất nhiên, Chương tứ tử.”
          Án Tử nhập kiến, Công viết: “Chương gián ngô viết: ‘Nguyện quân chi phế tửu dã. Bất nhiên, Chương tứ tử.’ Như thị nhi thính chi, tắc thần vi chế dã (2); bất thính, hựu ái kì tử (3).”
          Án Tử viết: “Hạnh hĩ, Chương ngộ quân dã! Kim Chương ngộ Kiệt, Trụ, Chương tử cửu hĩ.”
          Vu thị Công toại phế tửu.
                                                                          (Án Tử Xuân Thu) 
Chú thích
1- Huyền Chương 弦章: cũng gọi là Huyền Thương 弦商, bề tôi của Cảnh Công.
2- Thần vi chế 臣为制: bề tôi trở thành người chế ước quân chủ, tức quân chủ bị bề tôi chế ước.
3- Ái : tiếc.

CẢNH CÔNG UỐNG RƯỢU BẢY NGÀY KHÔNG NGHE LỜI CỦA HUYỀN CHƯƠNG, ÁN TỬ CAN GIÁN
          Cảnh Công uống rượu 7 ngày 7 đêm không ngừng.
          Huyền Chương khuyên rằng: “Ngài uống rượu 7 ngày 7 đêm, thần mong ngài bỏ rượu. Nếu không, thần nguyện ngài ban cho thần cái chết.”
          Án Tử vào cung yết kiến Cảnh Công, Cảnh Công nói rằng: “Huyền Chương khuyên ta rằng: ‘Thần mong ngài bỏ rượu. Nếu không, thần nguyện ngài ban cho thần cái chết.’ Nếu nghe theo lời khuyên của ông ta, đó là bị bề tôi khống chế; còn nếu không nghe, thì lại không nỡ để ông ta chết.”
          Án Tử bảo rằng: “May thay, Huyền Chương gặp phải ngài! Giả như gặp phải ông Kiệt ông Trụ thì Huyền Chương đã bị chết từ lâu rồi.”
          Thế là Cảnh Công bỏ rượu.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 11/12/2014

Nguồn 
ÁN TỬ XUÂN THU
晏子春秋
Dịch chú: Trần Đào 陈涛
Trung Hoa thư cục, 2007.
Previous Post Next Post