Ảnh: Giáng sinh năm 2014


Tại Chủng viện Quy Nhơn 
10g39 ngày 23/12/2014


Tại Tu viện Thánh Phao Lồ, Quy Nhơn
10g47 ngày 23/12/2014


Tại Nhà thờ Hoà Ninh, Quy Nhơn 
11g22 ngày 23/12/2014 


Tại Nhà thờ Quy Hiệp, Quy Nhơn  
11g38 ngày 23/12/2014


Tại Nhà thờ Đồng Tiến, Quy Nhơn 
11g59 ngày 23/12/2014


Tại Nhà thờ Quy Đức, Quy Nhơn 
16g09 ngày 23/12/2014


Tại Nhà thờ Chính Toà Quy Nhơn 
10g46 ngày 24/12/2014

GIÁNG SINH 2014

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 24/12/2014

Previous Post Next Post