Dịch thuật: Vương Tiễn diệt Sở

VƯƠNG TIỄN DIỆT SỞ

          Năm 226 trước công nguyên, tướng Tần là Vương Bôn 王贲 tiến đánh nước Sở, công hãm hơn 10 toà thành. Tần vương Doanh Chính 嬴政 hỏi tướng quân Lí Tín 李信:
          Ta muốn đoạt lấy nước Sở, theo khanh suy đoán, cần phải xuất bao nhiêu quân mới đủ?
          Lí Tín đáp rằng:
          20 vạn quân là đủ.
          Tần vương Doanh Chính lại hỏi Vương Tiễn 王翦, Vương Tiễn nói rằng:
          Nếu không phải đại quân 60 vạn người thì không thể.
          Tần vương bảo rằng:
          Vương tướng quân đã già rồi, sao lại khiếp sợ như thế!
          Vì thế, Tần vương hạ lệnh phái Lí Tín 李信, Mông Điềm 蒙恬 thống lĩnh 20 vạn quân tấn công nước Sở. Vương Tiễn cáo bệnh từ chức, trở về quê nhà Tần Dương 频阳.
          Năm 225 trước công nguyên, tướng Tần Lí Tín tấn công huyện Bình Dư 平舆, Mông Điềm công kích huyện Tẩm , đánh bại quân Sở. Lí Tín lại đánh Yên Dĩnh 鄢郢, đánh thắng Cai thành 该城, dẫn quân tiến về phía tây, hợp với đội quân của Mông Điềm. Quân Sở thừa cơ theo phía sau, đi liền 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Quân Sở phản kích đánh bại đội quân của Lí Tín, tấn công vào 2 doanh trại của quân Tần, giết chết 7 Đô uý. Lí Tín dẫn tàn quân tháo chạy về Tần.
          Tần vương Doanh Chính nghe tin như sấm nổ bên tai, đích thân đến Tần Dương tìm Vương Tiễn xin lỗi, nói rằng:
          Ta nhẹ dạ cả tin Lí Tín mà không chịu dùng kế sách của tướng quân, khiến quân Tần bị sỉ nhục. Hiện tướng quân tuy bệnh, nhưng lẽ nào lại nhẫn tâm bỏ ta?
          Vương Tiễn vẫn từ chối, nói rằng:
          Thần quả thực bệnh không thể dẫn binh đánh trận.
          Tần vương Doanh Chính bảo rằng:
          Được rồi! Không nên nói như thế nữa!
          Vương Tiễn nói:
          Nếu bất đắc dĩ dùng lời của thần, nếu không phải 60 vạn quân thì không thể!
          Tần vương Doanh Chính đáp rằng:
          Nay nghe theo chủ trương của tướng quân mà hành sự.
          Vì thế Vương Tiễn thống lĩnh 60 vạn quân chinh phạt nước Sở, Tần vương đích thân tiễn đến Bá Thượng 灞上. Vương Tiễn thỉnh cầu Tần vương ban thưởng cho ông ruộng tốt nhà đẹp tương đối nhiều. Tần vương nói rằng:
          Tướng quân giúp ta diệt nước Sở chính là công thần của nước Tần, sao lại  còn lo ngày sau nghèo khổ!
          Vương Tiễn nói rằng:
          Thân là tướng lĩnh của đại vương, tuy lập chiến công, nhưng rốt cuộc không được phong hầu, cho nên nhân lúc đại vương đang xem trọng thần, thỉnh cầu ban ruộng đất để lưu lại cho con cháu làm sản nghiệp.
          Tần vương Doanh Chính nghe xong cười lớn, đáp ứng lời thỉnh cầu của Vương Tiễn. Vương Tiễn dẫn quân xuất phát, đến Vũ Quan 武关, lại sai 5 vị sứ giả hướng đến Tần vương thỉnh cầu ban cho ruộng đất. Bộ tướng không hiểu, hỏi rằng:
          Những thứ mà tướng quân thỉnh cầu Tần vương ban tặng cũng đã quá nhiều rồi.
          Vương Tiễn đáp rằng:
          Không phải như thế đâu. Đại vương tâm tính thô bạo nhiều nghi kị, như nay đem binh sĩ vũ trang điều động giao cho ta chỉ huy, đại vương nhất định hoài nghi ta, ta hai ba lần thỉnh cầu, biểu thị bản thân mình không có dã tâm đoạt quyền.
          Năm 224 trước công nguyên, tướng Tần Vương Tiễn dẫn đại quân theo phía nam Trần Khâu 陈丘 đến Bình Dư 平舆. Người nước Sở nghe tin Vương Tiễn dẫn quân đến, liền dốc toàn bộ binh lực trong nước để chống lại quân Tần. Vương Tiễn hạ lệnh giữ vững doanh trại không được giao chiến với quân Sở. Quân Sở nhiều lần đến doanh trại khiêu chiến, quân Tần trước sau vẫn không xuất chiến. Vương Tiễn mỗi ngày bảo quân sĩ nghỉ ngơi, tắm rửa, dùng những món ăn ngon, hỏi thăm an ủi, đồng thời đích thân ăn uống cùng quân sĩ. Như vậy trải qua một thời gian , Vương Tiễn sai người hỏi dò:
          Trong quân đang vui chơi thứ gì?
          Đáp rằng:
          Đang đánh cờ, ca hát.
          Vương Tiễn liền nói:
          Quân đội như thế có thể dùng tác chiến được rồi!
          Lúc bấy giờ quân Sở không có cách nào giao tranh với quân Tần, liền đưa quân chạy về phía đông. Vương Tiễn dẫn quân đuổi theo sau, lệnh cho tráng sĩ phát khởi đột kích, đánh bại quân Sở đến phía nam huyện Kì , giết chết tướng quân nước Sở là Hạng Yên 项燕, quân Sở tan vỡ tháo chạy. Vương Tiễn thừa thắng chiếm lấy và bình định một số thành trấn của nước Sở.
          Năm 223 trước công nguyên, tướng Tần Vương Tiễn, Mông Điềm bắt được quốc quân nước Sở là Mị Phụ Sô 羋负刍, đem đất Sở đặt làm quận Sở.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 14/10/2014

Nguyên tác Trung văn
VƯƠNG TIỄN DIỆT SỞ
王翦灭楚
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post