Dịch thuật: Tam dư độc thư

 TAM DƯ ĐỘC THƯ
三余读书
TRANH THỦ LÚC RẢNH ĐỌC SÁCH

Giải thích: chỉ việc tranh thủ lúc rảnh đọc sách, không nên lãng phí thời gian.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Nguỵ thư – Vương Túc truyện 三国志 - 魏书 - 王肃传.

          Cuối thời Đông Hán, Đổng Ngộ 董遇, quan Thị giảng của Hán Hiến Đế là một người có học vấn uyên bác, xưng là “Nho tông” 儒宗. Lúc bấy giờ không ít người muốn bái Đổng Ngộ làm thầy, nhưng ông không nhận học trò. Đổng Ngộ nói rằng:
          - Sách vốn là người thầy tốt nhất, các anh chỉ cần “đọc sách trăm lần” là được, sao lại phải nhất định bái ta làm thầy?
          Có người hỏi:
          - Chúng ta làm sao có nhiều thời gian để đọc sách trăm lần?
          Đổng Ngộ cười bảo rằng:
          - Có thể lợi dụng “tam dư” để đọc.
          Mấy Nho sinh lại hỏi:
          - Tam dư? Thế nào là tam dư?
          - Mùa Đông là thời gian rảnh nhất trong một năm; ban đêm là thời gian rảnh nhất trong một ngày; ngày mưa là thời gian rảnh nhất so với lúc bình thường. Các anh chỉ cần lợi dụng “tam dư” này, sao lại không có thời gian để đọc sách? 
          Những Nho sinh muốn bái Đổng Ngộ làm thầy nghe xong đều hài lòng cáo từ ra về.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 20/11/2013

Nguyên tác Trung văn
TAM DƯ ĐỘC THƯ
三余读书
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post