Dịch thuật: Vạn chúng nhất tâm

VẠN CHÚNG NHẤT TÂM
万众一心
MUÔN NGƯỜI NHƯ MỘT


Giải thích: cả ngàn vạn người đều cùng một lòng. Hình dung sự đoàn kết nhất trí.
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Chu Tuấn truyện 后汉书 - 朱隽传   

          Cuối thời Đông Hán đã nổ ra cuộc khởi nghĩa Hoàng cân 黄巾 (khăn vàng). Hán Linh Đế phái binh trấn áp. Chu Tuấn 朱隽 do triều đình phái đi đã cho đắp một núi đất cao hơn tường thành ở phía ngoài Uyển thành 宛城. Chu Tuấn lên núi đất quan sát kĩ lưỡng doanh trại quân sự của tướng Hàn Trung 韩忠, thủ lĩnh đội quân khởi nghĩa, phát hiện phía đông bắc canh giữ tương đối lỏng lẻo. Ngày hôm sau, Chu Tuấn sai một toán binh mã giả tấn công phía tây nam Uyển thành, cố ý đánh trống làm chấn động cả một góc trời, nhằm để Hàn Trung tăng viện binh cho phía tây nam, tự mình dẫn quân chủ lực tấn công phía đông bắc, thừa dịp chiếm lấy vòng thành phía ngoài.
          Chu Tuấn không quan tâm đến việc Hàn Trung yêu cầu đàm phán, lại tăng cường bao vây thành phía trong, nhưng liên tiếp mấy ngày đều gặp phải sức kháng cự của quân khởi nghĩa. Việc công thành không thành, Chu Tuấn lại lên tường thành ngoài dò xét tình hình bên trong, sau đó ra lệnh cho quân lính rút lui mấy dặm. Sau khi rút lui chẳng bao lâu, quân trong thành tranh nhau ra khỏi thành, định đột phá vòng vây. Binh mã Chu Tuấn thừa cơ từ cánh bên xông lên, Hàn Trung không chuẩn bị, định rút vô lại trong thành nhưng không kịp, quân khởi nghĩa đành bỏ chạy tứ tán, thương vong rất nhiều.
          Sau sự kiện này, bộ hạ của Chu Tuấn hỏi Chu Tuấn dùng kế sách gì, ông đắc ý nói rằng:
          Ta từ chỗ cao nhìn thấy rất rõ, thành bên trong rất kiên cố. Họ muốn đàm phán nhưng không được, muốn đột phá vòng vây để ra cũng không được, như vậy há chẳng phải buộc họ muôn người như một, đồng lòng mà  liều mình với quân ta sao?  Muôn người mà cùng một lòng  thì thế lực khó mà chống lại, hơn nữa họ lại có đến mười mấy vạn nhân mã. Chi bằng trước tiên ta trì hoãn, tạm thời thả lỏng vòng vây, để họ nảy sinh ý định đột phá vòng vây, sau đó ta thừa cơ xông lên, sĩ khí của bọn họ nhất định sẽ tiêu tan.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 26/9/2013

Nguyên tác Trung văn
VẠN CHÚNG NHẤT TÂM
万众一心
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post