Dịch thuật: Nhị thập tứ sử

NHỊ THẬP TỨ SỬ

          “Nhị thập tứ sử” là từ gọi chung 24 bộ sử thư do các triều đại Trung Quốc biên soạn, xưa nay chúng được xem là sử thư chính thống của các triều đại, nên cũng còn được gọi là “chính sử” 正史. Trên bắt đầu từ Hoàng Đế 黄帝 trong truyền thuyết xuống đến năm Sùng Trinh 崇祯 thứ 17 nhà Minh (năm 1644), tổng cộng 3213 quyển, khoảng 4000 vạn chữ, biên soạn thống nhất theo thể kỉ truyện gồm Bản kỉ 本纪, Liệt truyện 列传.

1- Sử kí 史记: Tây Hán . Tư Mã Thiên 西汉 - 司马迁, 130 quyển.
2- Hán thư 汉书 : Đông Hán . Ban Cố 东汉 - 班固, 100 quyển.
3- Hậu Hán thư 后汉书 : Lưu Tống . Phạm Việp 刘宋 - 范曄, 120 quyển.
4- Tam quốc chí 三国志 : Tây Tấn . Trần Thọ 西晋 - 陈寿, 65 quyển.
5- Tấn thư 晋书 : Đường . nhóm Phòng Huyền Linh - 房玄龄等, 130 quyển.
6- Tống thư 宋书 : Lương . Thẩm Ước - 沈约, 100 quyển.
7- Nam Tề thư 南齐书 : Lương . Tiêu Tử Hiển - 蕭子顯, 59 quyển.
8- Lương thư 梁书 : Đường . Diêu Tư Liêm - 姚思廉, 56 quyển.
9- Trần thư 陈书 : Đường . Diêu Tư Liêm - 姚思廉, 36 quyển.
10- Nguỵ thư 魏书 : Bắc Tề . Nguỵ Thu 北齐 - 魏收, 114 quyển.
11- Bắc Tề thư 北齐书 : Đường . Lí Bách Lạc - 李百樂, 50 quyển.
12- Chu thư 周书 : Đường. nhóm Lệnh Hồ Đức Phần .令狐德棻等, 50 quyển.
13- Tuỳ thư 隋书 : Đường . nhóm Nguỵ Trưng - 魏徵等, 85 quyển.
14- Nam sử 南史 : Đường . Lí Diên Thọ - 李延壽, 80 quyển.
15- Bắc sử 北史 : Đường . Lí Diên Thọ - 李延壽, 100 quyển.
16- Cựu Đường thư 旧唐书 : Hậu Tấn . nhóm Lưu Hu 后晋-刘昫等, 200 quyển.
17- Tân Đường thư 新唐书 : Tống . Âu Dương Tu, Tống Kì - 欧阳修, 宋祁,
       225 quyển.
18- Cựu Ngũ đại sử 旧五代史 : Tống . nhóm Tiết Cư Chính - 薛居正等,
      150 quyển.
19- Tân Ngũ đại sử 新五代史 : Tống.Âu Dương Tu Tống -欧阳修, 74 quyển.
20- Tống sử 宋史 : Nguyên . nhóm Thoát Thoát - 脱脱等, 496 quyển.
21- Liêu sử 辽史 : Nguyên . nhóm Thoát Thoát - 脱脱等, 116 quyển.
22- Kim sử 金史 : Nguyên . nhóm Thoát Thoát - 脱脱等, 135 quyển.
23- Nguyên sử 元史 : Minh . nhóm Tống Liêm - 宋濂等, 210 quyển.
24- Minh sử 明史 : Thanh . nhóm Trương Đình Ngọc - 张廷玉等, 332 quyển.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 23/8/2013

Previous Post Next Post