Dịch thuật: Luyến tịch


恋席
    客人恋席, 不肯起身. 主人偶见树上一大鸟, 对客曰: 此席坐久, 盘中肴尽, 待我砍倒此树, 捉下鸟来, 烹与执事侑酒, 何如? 客曰: 只恐树倒鸟飞矣. 主云: 此是呆鸟, 他死亦不肯动身的.
                            (笑林广记)

LUYẾN TỊCH
          Khách nhân luyến tịch, bất khẳng khởi thân. Chủ nhân ngẫu kiến thụ thượng nhất đại điểu, đối khách viết: “Thử tịch toạ cửu, bàn trung hào tận, đãi ngã khảm đảo thử thụ, tróc hạ điểu lai, phanh dữ chấp sự hựu tửu, hà như?” Khách viết: “Chỉ khủng thụ đảo điểu phi hĩ.” Chủ vân: “Thử thị ngốc điểu, tha tử diệc bất khẳng động thân đích.”
                                                                               (Tiếu lâm quảng kí)

THAM BỮA TIỆC
          Có một ông khách tham bữa tiệc, không chịu đứng dậy. Chủ nhân chợt thấy trên cây có một con chim lớn, liền nói với khách rằng: “Bữa tiệc này chúng ta ngồi đã lâu, trong mâm lại hết cả thức ăn, để tôi chặt cây kia bắt con chim xuống làm thịt cho anh nhắm rượu, anh thấy thế nào?” Khách nói rằng: “Chỉ sợ cây đổ chim bay mất.” Chủ nhân bảo: “Đó là con chim ngốc, đến chết nó cũng chẳng cựa mình đâu.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Luyến tịchTham lận bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 01/7/2013

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post