Tranh vẽ: Tử cúc phi phong tán hiểu hà ...

Tử cúc phi phong tán hiểu hà
Niên niên sương vãn thưởng kì ba
Gia danh tự hợp khai tiên phủ
Lệ sắc hà phương đoạt cẩm sa
(Tống . Hàn Kì : Hoạ Thôi Tượng chi tử cúc)

Previous Post Next Post