Câu đối: Phong sứ toạ nha ...


封使坐衙今若有
黔黎食草古猶存

Phong sứ toạ nha kim nhược hữu
Kiềm lê thực thảo cổ do tồn

                               Huỳnh Chương Hưng
                             Quy Nhơn 09/6/2013
Previous Post Next Post