Dịch thuật: Khai môn ấp đạo


KHAI MÔN ẤP ĐẠO
开门揖盗
MỞ CỬA RƯỚC TRỘM

Giải thích: tiến dẫn người xấu, tự rước hoạ vào thân
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Tôn Quyền truyện 三国志 - 吴书 - 孙权传

          Cuối thời Đông Hán, vùng Giang Đông là phạm vi thế lực của Tôn Sách 孙策. Thái thú Ngô quận 吴郡 là Hứa Cống 许贡 trung thành với nhà Hán, nên đã ngầm sai người đưa tin cho Hán Hiến Đế, nói rằng, phải điều Tôn Sách đi nơi khác để tránh hoạ sau này. Sự việc bị Tôn Sách biết được, liền giết chết Hứa Cống.
          Ba môn khách của Hứa Cống quyết tâm báo thù cho Hứa Cống. Một ngày nọ, họ nghe nói Tôn Sách đang săn bắn ở Đan Đồ 丹徒, liền theo đến. Ngựa của Tôn Sách chạy rất nhanh, bỏ lại sau lưng đoàn tuỳ tùng. Lúc bấy giờ 3 môn khách đột nhiên tập kích. Tôn Sách trở tay không kịp, bị một mũi tên trên mặt. Sau khi đoàn tuỳ tùng chạy đến đã vây giết 3 môn khách.
          Tôn Sách về đến phủ, vết thương phát tác. Trước khi mất đã cho gọi quan Trưởng sử là Trương Chiêu 张昭 và em là Tôn Quyền 孙权 đến uỷ thác sự việc, lấy ấn giao cho Tôn Quyền.
          Sau khi Tôn Sách mất, Tôn Quyền vô cùng đau buồn. Trương Chiêu khuyên rằng:
          Hiện nay bọn gian tà làm loạn đang tranh đoạt lẫn nhau, lang sói đầy đường, nếu chỉ có đau buồn mà không lo việc lớn, như vậy “giống như mở cửa rước trộm ” (do khai môn nhi ấp đạo 开门而揖道)
          Trương Chiêu xin Tôn Quyền thay đổi y phục. Tôn Quyền lập tức thị sát quân đội. Đông Ngô đã có chủ mới, lòng người ổn định lại. Về sau cùng với Thục, Nguỵ hình thành cục diện tam quốc đỉnh lập.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 06/5/2013

Nguyên tác Trung văn
KHAI MÔN ẤP ĐẠO
开门揖盗
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post