Thơ: Cổ ý古意
行藏何必二其觀
出處相隨在此間
若有乘桴浮海事
囂然蓬蓽樂綿曼
            黃章興

CỔ Ý
Hành tàng hà tất nhị kì quan
Xuất xử tương tuỳ tại thử gian
Nhược hữu thừa phu phù hải sự
Hiêu nhiên bồng tất lạc miên man
                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 12 /3/2013
Previous Post Next Post