Thơ: Cảm ngộ

感遇
鸚鵡能鳴隔日聲
嘴開一嘯動京城
百般紅紫芳菲鬥
冬往春來次第更
            黃章興

CẢM NGỘ
Anh vũ năng minh cách nhật thanh
Chuỷ khai nhất khiếu động kinh thành
Bách ban hồng tử phương phi đấu
Đông vãng xuân lai thứ đệ canh
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 09 /3/2013
Previous Post Next Post