Dịch thuật: Sắc phong Lê Đại Cương

SẮC PHONG LÊ ĐẠI CƯƠNG

敕戶部清吏司司務黎大綱, 係是舊臣, 頗嫻政體. 玆準爾, 陞授兵部清吏司員外郎署郎中. 凡諸公務依例奉行. 若弗慎攸司, 明章具在.
                                                                       欽哉
紹治元年肆月拾玖日

PHIÊN ÂM
          Sắc Hộ bộ Thanh lại ti Ti vụ Lê Đại Cương, hệ thị cựu thần, phả nhàn chính thể. Tư chuẩn nhĩ, thăng thụ Binh bộ Thanh lại ti Viên ngoại lang thự Lang trung. Phàm chư công vụ y lệ phụng hành. Nhược phất thận  du ti, minh chương cụ tại.
                                                                                             Khâm tai
          Thiệu Trị nguyên niên tứ nguyệt thập cửu nhật

DỊCH NGHĨA
          Sắc cho Lê Đại Cương, Ti vụ Thanh lại ti thuộc bộ Hộ là cựu thần, vốn thành thạo việc quan. Nay chuẩn thăng giữ chức Viên ngoại lang thự Lang trung thuộc bộ Binh. Phàm mọi việc cứ theo lệ mà thi hành. Nếu việc quan không siêng năng cẩn thận thì chiếu theo phép nước.
                                                                                Hãy kính tuân theo.
          Ngày 19 tháng 4 năm Thiệu Trị thứ nhất (năm 1841)
  
CHÚ THÍCH
Theo Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, “thự” có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là tạm nhận chức việc, như thự lí 署理 tạm trị, tạm coi sóc công việc v.v...(trang 504)
Theo Từ điển chức quan Việt Nam, thời Nguyễn, quan thấp kém 1 phẩm mà giữ việc trên gọi là: Thự: Thị lang thự Tham tri. (trang 707).
Thời Nguyễn các bộ đều có Thanh lại ti, do Lang trung đứng đầu. Viên ngoại lang là chức quan đứng hàng thứ hai của mỗi ti sau Lang trung, trật Chánh ngũ phẩm văn giai. (trang 820)
(Từ điển chức quan Việt Nam: Đỗ Văn Ninh, nxb Thanh niên, Hà Nội, 2002.)
 Lê Đại Cương được phong là Viên ngoại lang thự Lang trung, như vậy đây là sắc phong của vua Thiệu Trị phong cho ông chức Viên ngoại lang thuộc bộ Binh nhưng giữ việc của một Lang trung.

LÊ ĐẠI CƯƠNG 黎大綱: tự Thống Thiện 統善, hiệu Kì Phong 奇峯, biệt hiệu Thường Chính Thị 常正氏, người thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông sinh năm Tân Mão 1771, mất năm Đinh Mùi 1847.

Nhân sáng nay có người nói với tôi, trong quyển Lê Đại Cang và Lê thị gia phả của nhà xuất bản Dân trí, xuất bản năm 2011, ở cuối sách (trang 164) có một bức ảnh chụp tấm sắc phong với lời chú không đúng với nội dung của sắc. Lời chú là:
Sắc phong của vua Thiệu Trị truy phong Lê Đại Cang là Bạch Mã thần
Tôi có xem qua và cũng thấy không đúng. Tôi phiên âm và dịch như trên.

                                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                                            Quy Nhơn 17/3/2013
Previous Post Next Post