Câu đối: Trúc thị quân tử ...
竹是君子無節則俗
人非賢聖有過不紋

Trúc thị quân tử, vô tiết tắc tục
Nhân phi hiền thánh, hữu quá bất văn

                              Huỳnh Chương Hưng
                              Quy Nhơn 03/3/2013
Previous Post Next Post