Dịch thuật: Thất phu chi dũng


THẤT PHU CHI DŨNG
匹夫之勇
CÁI DŨNG CỦA KẺ THẤT PHU

Giải thích:  không chịu dùng mưu trí, chỉ dựa vào cái dũng của cá nhân.
Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hoài Âm Hầu liệt truyện 史记 - 淮阴侯列传.

          Sau khi Lưu Bang 刘邦 cử hành nghi thức bái phong Hàn Tín 韩信 làm Đại tướng, liền hỏi Hàn Tín cách tranh đoạt thiên hạ với Hạng Vũ 项羽. Hàn Tín hỏi Lưu Bang:
          Về các mặt nhân, trí, dũng, Đại vương so với Hạng Vũ như thế nào?
          Lưu Bang đáp rằng:
          Ta không bằng ông ấy.
          Hàn Tín nói:
          Không sai, tôi cũng cảm thấy Đại vương không bằng Hạng Vũ. Có điều, tôi theo Hạng Vũ nhiều năm biết rõ ông ấy, dũng thì có thừa, một tiếng quát ra có thể áp đảo mấy ngàn người, nhưng Hạng Vũ không biết dùng tướng lĩnh hiền năng. Cái dũng của Hạng Vũ chẳng qua chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Nói đến nhân, Hạng Vũ tương đối quan tâm đối với người, nhưng ông ta không trọng thưởng người có công, chỉ ban cho chút ơn huệ, cái nhân của Hạng Vũ chỉ là nhân giả nghĩa giả. Ngoài ra, ông ta phân phong vùng đất không công bằng, chư hầu đều có ý kiến; quân lính nhiễu hại địa phương, bách tính oán hận trong lòng; cho nên trước mắt Hạng Vũ tuy mạnh, nhưng sẽ nhanh chóng suy yếu. Đại vương chỉ cần làm ngược lại với Hạng Vũ thì việc đoạt lấy quan trung không khó, tiến lên đoạt lấy thiên hạ cũng không khó.
          Lưu Bang cho rằng những lời của Hàn Tín rất hợp tình hợp lí bèn theo đó mà thi hành, cuối cùng đánh bại được Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ, kiến lập vương triều Hán.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 29/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
THẤT PHU CHI DŨNG
匹夫之勇
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post