Dịch thuật: Bất tham vi bảo


BẤT THAM VI BẢO
不贪为宝
KHÔNG THAM MỚI LÀ CỦA QUÝ

Giải thích:  Chỉ phẩm hạnh cao thượng, liêm khiết.
Xuất xứ:  Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Tương Công thập ngũ niên 左传 - 襄公十五年.

          Nước Tống có một người có được viên ngọc quý đáng giá liên thành, ông ta vui mừng mang đến tặng quan đại phu Tử Hãn 子罕, nào ngờ bị cự tuyệt. Ông ta không hiểu vì sao, nói rằng:
          Viên ngọc này trước tiên tôi đã mời thợ ngọc xem qua, xác định đúng là viên ngọc hiếm có mới dám đem đến dâng tặng ngài.
          Tử Hãn bảo:
          Ông xem viên ngọc đó là của quý, đó là việc thường. Đem của quý tặng cho người khác cũng là thành ý thường gặp. Nhưng ông biết không, tôi cũng có một thứ được xem là của quý.
          Người đó liền hỏi:
          Đó là thứ gì?
          Tử Hãn đáp rằng:
          Không tham mới là của quý. Tôi không tham nhận lấy vật quý của người khác, thế mà ông bắt tôi nhận lấy viên ngọc này, nếu như vậy coi như vì ngọc quý của ông mà tôi vứt bỏ của quý của tôi sao? Ông đừng ép người khác vào chỗ khó, cho nên, viên ngọc này phiền ông mang về. Như vậy, chúng ta ai nấy đều có được thứ mà mình cho là quý.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 23/11/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
BẤT THAM VI BẢO
不贪为宝
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post