Thư Pháp: Mai hoa thi (Lâm Bô)


Mai hoa thi 
Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên
Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn
Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn
Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp
Bất tu đàn bản cộng kim tôn
Tống. Lâm Bô


Previous Post Next Post