Thư Pháp: Vịnh Mai hoa thi (Hình Tụ Yên)


Vịnh Mai hoa thi
Đào vị phương phi hạnh vị hồng
Xung hàn tiên dĩ tiếu đông phong
Hồn phi Dứu Lĩnh xuân nan biện
Hà cách La Phù mộng vị thông
Lục ngạc thiêm trang dung bảo cự
Cảo tiên phù tuý khoá tàn hồng
Khán lai khởi thị tầm thường sắc
Nùng đạm do tha băng tuyết trung
Hình Tụ Yên


Previous Post Next Post