Dịch thuật: Những bộ cổ thư "đầu tiên" của Trung Quốc

NHỮNG BỘ CỔ THƯ “ĐẦU TIÊN”
CỦA TRUNG QUỐC

1- Bộ tự điển đầu tiên: Thuyết văn giải tự 说文解字.
2- Bộ từ điển đầu tiên: Nhĩ nhã 尔雅.
3- Bộ vận thư đầu tiên: Thiết vận 切韵.
4- Bộ từ điển phương ngôn đầu tiên: Phương ngôn 方言.
5- Bộ tự thư đầu tiên: Tự thông 字通.
6- Bộ thi tập đầu tiên: Thi kinh 诗经.
7- Bộ văn tuyển đầu tiên: Chiêu Minh văn tuyển 昭明文选.
8- Bộ tiểu thuyết bút kí đầu tiên: Thế thuyết tân ngữ 世说新语.
9- Bộ trứ tác theo thể ngữ lục đầu tiên: Luận ngữ 论语.
10- Bộ sử thư theo thể kỉ truyện đầu tiên: Sử kí 史记.
11- Bộ sử thư theo thể biên niên đầu tiên: Xuân Thu 春秋.
12- Bộ sử thư lịch sử đồng đại đầu tiên: Hán thư 汉书.
13- Bộ trứ tác phê bình lịch sử đầu tiên: Sử thông 史通.
14- Bộ binh thư đầu tiên: Tôn Tử 孙子.
15- Bộ sử về chế độ cổ đại đầu tiên: Thông điển 通典.
16- Bộ bách khoa toàn thư nông nghiệp đầu tiên: Tề dân yếu thuật 齐民要术.
17- Bộ từ điển thực vật học đầu tiên: Toàn phương bị tổ 全芳备祖.
18- Bộ sách dược điển đầu tiên: Tân tu bản thảo 新修本草.
19- Bộ thư tịch về y dược đầu tiên: Hoàng Đế nội kinh 黄帝内经.
20- Bộ sách về địa lí đầu tiên: Vũ cống 禹贡.
21- Bộ sách về chế tác trà đầu tiên: Trà kinh 茶经.
22- Bộ chuyên trứ về kiến trúc học đầu tiên: Doanh tạo pháp thức 营造法式.
23- Bộ sách giới thiệu cách tính bàn tính đầu tiên: Bàn châu toán pháp 盘珠算法.
24- Bộ trứ tác về lí luận hội hoạ đầu tiên: Cổ hoạ phẩm lục 古画品录.
25- Bộ trứ tác lí luận hí khúc truyền thống đầu tiên: Nhàn tình ngẫu kí 闲情偶记.
26- Bộ sách lịch sử hí khúc đầu tiên: Tống Nguyên hí khúc vận sử 宋元戏曲韵史.
27- Bộ tổng mục lục về thư tịch đầu tiên: Thất lược 七略.
28- Bộ luận trứ về kĩ thuật sản xuất nông nghiệp đầu tiên: Thiên công khai vật 天工开物.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 27/9/2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
TRUNG QUỐC CỔ THƯ “ĐỆ NHẤT BỘ”
HỮU NÁ TA
中国古书第一部有哪些
Trong quyển
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
(Sơ trung bản)
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân (沈艳春),
            Đô Hưng Đông (都兴冬),
            Hà Thục Quyên (何淑娟)
Trường Xuân: Cát Lâm đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post