Thơ: Thượng hạ上下
鷂鷹天空翔聚
地上奔逃
草果凶年凋落
皮毛惡歲腥臊
                    黃章興

THƯỢNG HẠ
Diêu ưng thiên không tường tụ
Vị thố địa thượng bôn đào
Thảo quả hung niên điêu lạc
Bì mao ác tuế tinh tao
                                        Huỳnh Chương Hưng
                                       Quy Nhơn 23 /8/2012
Previous Post Next Post