Câu đối: Vị thố bôn đào ...
猬兔奔逃草果凶年凋落
鷂鷹翔聚皮毛惡歲腥臊

Vị thố bôn đào, thảo quả hung niên điêu lạc
Diêu ưng tường tụ, bì mao ác tuế tinh tao
                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 24/8/2012
Previous Post Next Post