Thơ: Hưu diên


休筵
休暇開筵職者賓
盤中海味及山珍
樂爭晝夜嗟來食
禍國猶存休暇人
                        黃章興

HƯU DIÊN
Hưu hạ khai diên chức giả tân
Bàn trung hải vị cập sơn trân
Lạc tranh trú dạ ta lai thực
Hoạ quốc do tồn hưu hạ nhân
                                             Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 7 /8/2012
Previous Post Next Post