Câu đối: Y đức du ngôn...


醫德蕕言一誓口開驚萬眾
人心池墨方揮筆動懼千民

Y đức du ngôn, nhất thệ khẩu khai kinh vạn chúng
Nhân tâm trì mặc, phương huy bút động cụ thiên dân
                                               Huỳnh Chương Hưng
                                              Quy Nhơn 3/8/2012
Previous Post Next Post