Tranh Vẽ: Triêu thái phù dung hoa ...


Triêu thái phù dung hoa
Mộ thái phù dung diệp
Phù dung bất kiến nhân
Lâm phong thư tiếu diệp
(Thanh: Ngô Kính Tử - Phù dung phán)
Previous Post Next Post