Thơ: Tự lạc


自樂
若聖與仁不敢從
承歡啜飲謙恭
浮雲富貴肱而枕
樂在其中祿在中
                         黃章興

TỰ LẠC
Nhược thánh dữ nhân bất cảm tùng
Thừa hoan xuyết ẩm tận khiêm cung
Phù vân phú quý quăng nhi chẩm
Lạc tại kì trung lộc tại trung
                                             Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 17 /7/2012
Previous Post Next Post