Thơ: Tự giới自戒
君子言之恥過之
行藏執事不相違
仰天俯地無慚愧
於學多聞與闕疑
                         黃章興

TỰ GIỚI
Quân tử ngôn chi sỉ quá chi
Hành tàng chấp sự bất tương vi
Ngưỡng thiên phủ địa vô tàm quý
Ư học đa văn dữ khuyết nghi
                                Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn, 29/6/2012
Previous Post Next Post