Dịch thuật: Tổng cộng có bao nhiêu chữ Hán?

TỔNG CỘNG CÓ BAO NHIÊU CHỮ HÁN?

          Chữ Hán có số lượng rất nhiều, và tuỳ theo sự phát triển của xã hội mà số lượng đó không ngừng tăng thêm. Nhìn vào thống kê số lượng chữ Hán của các đời có thể thấy được điều này.
          Hiện tại, với giáp cốt văn đã phát hiện, đơn tự có hơn 4.500 chữ, trong đó có thể nhận biết được mới hơn 1.700 chữ.
          Trong kim văn mà hiện nay được biết, đơn tự có khoảng 3.500 chữ, trong đó có thể biết được hơn 2.000 chữ.
          Thuyết văn giải tự 说文解字 do Hứa Thận 许慎 thời Đông Hán biên soạn là bộ tự thư có hệ thống đầu tiên của Trung Quốc. Bộ tự thư này đã thu thập 9.353 chữ.
          Tự lâm 字林 của Lữ Thầm 吕忱 đời Tấn, thu thập 12.824 chữ.
          Tự thống 字统 của Dương Thừa Khánh 阳承庆 thời Hậu Nguỵ, thu thập 13.734 chữ.
          Ngọc thiên 玉篇 của Cố Dã Vương 顾野王 thời Nam triều, thu thập 16.917 chữ.
          Thiết vận 切韵 của Lục Pháp Ngôn 陆法言 đời Tuỳ, thu thập 12.158 chữ.
          Đường vận 唐韵 của Tôn Miễn 孙愐 đời Đường, thu thập 15.000 chữ.
          Đại Tống trùng tu Quảng vận 大宋重修广韵 của nhóm Trần Bành Niên 陈彭年 đời Tống, thu thập 26.194 chữ.
          Loại thiên 类篇 của Tư Mã Quang 司马光 đời Tống, thu thập 31.391 chữ.
          Tự hối 字汇 của Mai Ưng Tộ 梅膺祚 đời Minh, thu thập 33.170 chữ.
          Hồng Vũ chính vận 洪武正韵 của nhóm Tống Liêm 宋濂, thu thập 32.025 chữ.
          Chính tự thông 正字通 của Trương Tự Liệt 张自烈, thu thập hơn 33 ngàn chữ.
          Khang Hi tự điển 康熙字典 của nhóm Trương Ngọc Thư 张玉书 đời Thanh, thu thập 47.035 chữ.
          Trung Hoa đại tự điển 中华大字典 của nhóm Từ Nguyên Cáo 徐元诰 biên soạn, xuất bản năm 1915, thu thập hơn 48 ngàn chữ.
          Hán ngữ đại tự điển 汉语大字典 được xếp vào công trình trọng điểm văn hoá của Trung Quốc sau giải phóng đã thu thập khải thư cổ kim tổng cộng hơn 56 ngàn chữ, đây là bộ tự điển có số lượng chữ Hán đơn tự nhiều nhất hiện nay trên thế giới.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn ngày 23 tháng 6 năm 2012

Dịch từ nguyên tác Trung văn
HÁN TỰ CỨU CÁNH HỮU ĐA THIỂU
汉字究竟有多少
Trong quyển
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
(Sơ trung bản)
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân (沈艳春),
            Đô Hưng Đông (都兴冬),
            Hà Thục Quyên (何淑娟)
Trường Xuân: Cát Lâm đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post