Câu đối: Tú thuỷ cẩm sơn ...繡水錦山到處新松難得
殃民禍國一方惡竹易尋
Tú thuỷ cẩm sơn, đáo xứ tân tùng nan đắc
Ương dân hoạ quốc, nhất phương ác trúc dị tầm
                          Huỳnh Chương Hưng
                          Quy Nhơn 23/6/2012
Previous Post Next Post