Câu đối: Mậu cử thi lộc ...


謬舉尸祿暗主庸臣民生之大難
任賢盡能明君才相國祚之良基

Mậu cử thi lộc, ám chủ dung thần, dân sinh chi đại nạn
Nhậm hiền tận năng, minh quân tài tướng, quốc tộ chi lương cơ
                                        Huỳnh Chương Hưng
                                        Quy Nhơn 16/6/2012
Previous Post Next Post