Thư pháp: Độc cổ thư


Độc cổ thư
Lỗ tướng thị ngư bản tích nhân
Cổ thời tâm nhĩ bất li thân
Nhi kim nhược tận Công Nghi lão
Thiên hạ phùng xuân bách tuế dân
                                 Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post