Câu đối:Chúc lạn ...


粥爛粗憂世豈應忘杜甫
尊金盞玉效顰妄自作東施

Chúc lạn trà thô, ưu thế khởi ưng vong Đỗ Phủ
Tôn kim trản ngọc, hiệu tần vọng tự tác Đông Thi
                                        Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post