Thư pháp: Bạc nguyệt mê hương vụ...

Phiên âm:
Bạc nguyệt mê hương vụ
Lưu phong vũ diễm hoa
Previous Post Next Post