Câu đối: Vô đích...


無適無莫天下之義必眾
有寬有仁鄰里之德非孤

Vô đích vô mạc, thiên hạ chi nghĩa tất chúng
Hữu khoan hữu nhân, lân lí chi đức phi cô
                                                Huỳnh Chương Hưng

Previous Post Next Post