Câu đối: Loan phụng ...


鸞鳳齊飛鳴好曲
瑟琴一舉奏佳音

Loan phụng tề phi minh hảo khúc
Sắt cầm nhất cử tấu giai âm
                                   Huỳnh Chương Hưng
Previous Post Next Post