Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Dịch thuật: Niên biểu đế vương triều Bắc Nguyên

Đăng lúc  19:23  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch ThuậtNIÊN BIỂU ĐẾ VƯƠNG TRIỀU BẮC NGUYÊN
(Từ sau năm 1368 triều Nguyên rút khỏi trung nguyên)
Từ 1368 đến cuối thế kỉ 14 hoặc đầu thế kỉ 15

1- Hãn hiệu: Đồ Can Thiết Mộc Nhĩ 图干铁木尔
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Thoả Hoan Thiếp Mộc Nhĩ 孛儿只斤妥欢铁木尔
Thuỵ hiệu: Thuận Đế 顺帝
Miếu hiệu: Huệ Tông 惠宗
Thời gian thống trị: từ năm 1368 đến năm 1370
Niên hiệu: Chí Chính 至正 1341 – 1370

2- Hãn hiệu: Bế Lí Khả Đồ Hãn 闭里可图
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Ái Do Thức Lí Đáp Lạp 孛儿只斤爱猷识理答腊
Thuỵ hiệu: Hoà Hiếu Hoàng Đế 和孝皇帝
Miếu hiệu: Chiêu Tông 昭宗
Thời gian thống trị: từ năm 1370 đến năm 1378
Niên hiệu: Tuyên Quang 宣光1371 – 1378

3- Hãn hiệu: Ô Tát Cáp Hãn 乌萨哈汗
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Thoát Cổ Tư Thiết Một Nhi 孛儿只斤脱古思铁木
       
Thuỵ hiệu: Ninh Hiếu Hoàng Đế 宁孝皇帝
Miếu hiệu: Bình Tông 平宗
Thời gian thống trị: từ năm 1378 đến năm 1388
Niên hiệu: Thiên Nguyên 天元 1378 – 1388

4- Hãn hiệu: Trác Lí Khắc Đồ Hãn 卓里克图汗
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Tư Khắc Trác Lí Đồ 孛儿只斤思克卓里图
Thuỵ hiệu: Hưng Nguyên Hoàng Đế 兴原皇帝
Miếu hiệu: không
Thời gian thống trị: từ năm 1389 đến năm 1392
Niên hiệu: bỏ niên hiệu

5- Hãn hiệu: Ni Cổ Liệt Tô Khắc Tề Hãn 尼古埒苏克齐汗
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Ngạch Lặc Bá Khắc 孛儿只斤额勒伯克
Thuỵ hiệu: Đại Cổ Hoàng Đế 大古皇帝
Miếu hiệu: không
Thời gian thống trị: từ năm 1393 đến năm 1399
Niên hiệu: không

6- Hãn hiệu: Côn Đặc Mục Nhĩ Hãn 掍特穆尔汗
Tính danh: Bột Nhi Chỉ Cân Khôn Thiếp Mộc Nhi 孛儿只斤坤帖木儿
Thuỵ hiệu: Thuận Thiên Hoàng Đế 顺天皇帝
Miếu hiệu: không
Thời gian thống trị: từ năm 1400 đến năm 1402
Niên hiệu: không (sau khi bị giết, bỏ quốc hiệu)

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 04/02/2017

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top