Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Câu đối: Hữu tửu hữu ngư ....

Đăng lúc  22:00  |  Thư Mục  Câu Đối
有酒有魚赤芾朱門終有臭
無冬無夏黎衣菜色總無知

Hữu tửu hữu ngư, xích phất chu môn chung hữu xú
Vô đông vô hạ, lê y thái sắc tổng vô tri

                                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                               Quy Nhơn 14/6/2016 

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top