Sáng tác: Sa tái tử - Lạc diệp khinh xao môn phiến (HCH)

 

沙塞子

落葉輕敲門扇

花影動

釣詩鈎

氣味淡香閑坐

月西樓

竹響泉聲天籟

來數盞

掃憂愁

何慕他人都願

鶴揚州 

 SA TÁI TỬ

Lạc diệp khinh xao môn phiến

Hoa ảnh động

Điếu thi câu

Khí vị đạm hương nhàn toạ

Nguyệt tây lâu 

Trúc hưởng tuyền thanh thiên lại

Lai sổ trản

Tảo ưu sầu

Hà mộ tha nhân đô nguyện

Hạc Dương Châu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/7/2024

Điếu thi câu 釣詩鈎: Lưỡi câu câu thơ. “Điếu thi câu” là biệt xưng của rượu, ý nói rượu có thể kích phát linh cảm sáng tác thơ văn.

Hạc Dương Châu 揚州: Điển xuất từ Ân Vân tiểu thuyết 殷芸小说, đại ý câu chuyện là: có mấy người khách cùng đi với nhau, mỗi người nói lên chí hướng của mình. Có người nói muốn làm Thứ sử Dương Châu, có người lại thích được nhiều tiền, có người lại muốn cưỡi hạc lên trời trở thành thần tiên. Trong đó có một người nói rằng muốn: ‘Bên hông đeo mười vạn quan tiền, cưỡi hạc bay đến Dương Châu’, vừa được thăng quan lại được phát tài thành tiên. Người mà danh tiết cao thì khó mà giàu có, người mà giàu có thì khó mà có được danh tiết cao; người làm quan không rảnh để học tiên thuật, người đắc đạo không rảnh để làm quan; người ăn thịt không có cao tiết, người cao tiết không ăn thịt; không thể kiêm được cả hai cái tốt, càng không thể cùng một lúc có được nhiều cái tốt.

Ở bài “Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên” 於潜僧绿筠轩, Tô Thức 苏轼viết rằng:

宁可食无肉, 不可居无竹

无肉令人瘦, 无竹令人俗

人瘦尚可肥, 士俗不可医

傍人笑此言, 似高还似痴

若对此君仍大嚼, 世间那有扬州鹤?

Ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc

Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục

Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y

Bàng nhân tiếu thử ngôn, tự cao hoàn tự si

Nhược đối thử quân nhưng đại tước, thế gian na hữu Dương Châu hạc

(Thà ăn cơm không có thịt chứ không thể ở mà không có trúc

Không có thịt làm cho người hoá gầy, không có trúc khiến cho người hoá tục

Người gầy thì có thể mập lại, chứ kẻ sĩ đã tục rồi thì không thể chữa trị được

Tục sĩ cười những lời này, phải là như thanh cao mà cũng là như si ngốc

Nếu đối diện với trúc mà lòng vẫn luôn ham món ngon, trên thế gian này làm gì có người cưỡi hạc đi đến Dương Châu)

http://www.gushiwen.org/mingju_777.axps

Previous Post Next Post