Sáng tác: Quân tử thái - Bì thượng đa vưu đại tiểu (HCH)

 

君子菜

皮上多疣大小

捲鬚纎細青青

己苦不傳他物

有功有德聲名

QUÂN TỬ THÁI

Bì thượng đa vưu đại tiểu

Quyển tu tiêm tế thanh thanh

Kỉ khổ bất truyền tha vật

Hữu công hữu đức thinh danh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/6/2024

Quân tử thái 君子菜: Biệt xưng của khổ qua. Khổ qua còn có những tên khác như: “lương qua” 凉瓜, “bán sinh qua” 半生瓜, “lại bồ đào” 癩葡萄, “cẩm lệ chi” 锦茘枝

          Trong “Quảng Đông tân ngữ” 广东新语 của Khuất Đại Quân 屈大均đời Thanh có ghi:

          其味甚苦, 然杂物煮之, 他物弗苦. 自苦而不以苦人, 有君子之德焉.

          Kì vị thậm khổ, nhiên tạp vật chử chi, tha vật phất khổ. Tự khổ nhi bất dĩ khổ nhân, hữu quân tử chi đức yên.

          (Vị của nó (khổ qua) rất đắng, nhưng đem nấu chung với những thứ khác, những thứ đó lại không đắng. Tự mình chịu khổ mà không đem cái khổ đó truyền cho người khác, có cái đức của người quân tử.)

          Ngoài ra khổ qua, tính của nó thuộc hoả, lấy hàn làm thể, lấy nhiệt làm dụng, cả trái đều có ích, cho nên có công. Người ta thường nói, khổ qua “hữu quân tử chi đức, hữu quân tử chi công” 有君子之德, 有君子之功, vì thế khổ qua còn có tên là “quân tử thái”.

https://www.sohu.com/a/237541011_100198111

Previous Post Next Post