Sáng tác: Dương đài khúc - Nguyệt hiện cử kim thương (HCH)

 

陽台曲

月現舉金觴

清風醉夜香

玉漿浮竹葉

簫笛忽悠揚

DƯƠNG ĐÀI KHÚC

Nguyệt hiện cử kim thương

Thanh phong tuý dạ hương

Ngọc tương phù trúc diệp

Tiêu địch hốt du dương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/6/2024 

Thương : Cái chén uống rượu.

          Trong Khang Hi tự điển 康煕字典có chép:

          “Đường vận” 唐韻 phiên thiết là “thức dương” 式陽

          “Tập vận” 集韻, “Vận hội” 韻會, “Chính vận” 正韻phiên thiết là “thi dương” 尸羊đều có âm là (thương).

          Trong Thuyết văn 說文giải thích rằng:

Chí thực viết thương, hư viết chí

觶實曰觴, 虛曰觶

(Cái chí mà đã có rượu bên trong thì gọi là thương, chưa rót rượu còn để trống không thì gọi là chí)

“Vận hội” 韻會cho rằng, “thương” là gọi chung các chén uống rượu.

(Thượng Hải: Thượng Hải thư điếm xuất bản xã, 1985)

          “Hán Việt tự điển” của Thiều Chửu có chép:

1-Cái chén uống rượu

2-Cái chén đã rót rượu, như “phủng thương thượng thọ” 奉觴上壽dâng chén rượu chúc thọ.

3-Lạm thương 濫觴: cái mối nhỏ gây nên sự lớn.

Ta quen đọc là “chàng” (tràng / trường - HCH)

 

Previous Post Next Post