Sáng tác: Ức nhân nhân - U hương lan chỉ (HCH)

 

憶人人

幽香蘭芷

深林何忌

空谷從容稱意

春秋長茂葉青青 

色不敗

露霜持志

身勞堅耐

悠閑姿態

節操貧寒無改

簞瓢終日樂於心

淡若水

之交相待

ỨC NHÂN NHÂN

U hương lan chỉ

Thâm lâm hà kị

Không cốc thung dung xứng ý

Xuân thu trường mậu diệp thanh thanh

Sắc bất bại

Lộ sương trì chí 

Thân lao kiên nại

Du nhàn tư thái

Tiết tháo bần hàn vô cải

Đan biều chung nhật lạc ư tâm

Đạm nhược thuỷ

Chi giao tương đãi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/4/2024 

Thượng khuyết 上闋 (đoạn trên): Mượn ý từ trong “Khổng Tử gia ngữ - Tại ách” 孔子家语 - 在厄 :

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi cỏ lan sinh trưởng chốn rừng sâu, không vì không có người thưởng thức mà chúng không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì nghèo khó mà thay đổi khí tiết)

Đan biều 簞瓢: Điển xuất từ Luận ngữ - Ung dã 論語 - 雍也: 

          Tử viết: “Hiền tai Hồi dã! Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kì ưu, Hồi dã bất cải kì lạc.Hiền tai, Hồi dã!”

          子曰: “贤哉回也一箪食一瓢饮在陋巷人不堪其忧回也不改其乐.”

          (Khổng Tử bảo rằng: “Hiền thay anh Hồi! một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẻm, người khác thì ưu sầu không chịu nỗi cảnh khốn khổ đó, riêng anh Hồi thì vẫn không đổi niềm vui. Hiền thay anh Hồi!)

          “Đan”  là cái giỏ đựng cơm; “biều”  là trái bầu khô làm gáo múc nước, cả hai đều là dụng cụ giản đơn, hình dung cuộc sống gian khổ của Nhan Hồi. Nhan Hồi sống tại một ngõ nhỏ xưa cũ, với người khác thì chịu không nỗi cảnh khốn cùng này, riêng Nhan Hồi lại không vì thế mà thay đổi thái độ lạc quan của mình.

Đạm nhược thuỷ 淡若水: Điển xuất từ câu:

Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ

君子之交淡若水

(Quân tử kết giao với nhau thanh đạm như nước)

          Trong Trang Tử - Sơn mộc 莊子 - 山木có đoạn:

          Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.

          君子之交淡若水, 小人之交甘若醴; 君子淡以親, 小人甘以絕.

          (Quân tử kết giao với nhau thanh đạm như nước, tiểu nhân kết giao với nhau ngon ngọt như rượu; quân tử thanh đạm nhưng ngày càng thân thiết, tiểu nhân ngon ngọt nhưng lại dễ cắt đứt.)

          (“Trang Tử kim chú kim dịch” 莊子今注今譯 Trần Cổ Ứng 陳鼓應 chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007, trang 512)

          Trong Lễ kí – Biểu kí 禮記 - 表記 cũng có đoạn:

          Quân tử chi tiếp như thuỷ, tiểu nhân chi tiếp như lễ. Quân tử đạm dĩ thành, tiểu nhân cam dĩ hoại.

          君子之接如水, 小人之接如醴. 君子淡以成, 小人甘以壞.

          (Quân tử giao tiếp với nhau như nước, tiểu nhân giao tiếp với nhau như rượu ngon. Quân tử giao tiếp như nước tuy thanh đạm nhưng nhân đó mà sự việc thành, tiểu nhân giao tiếp như rượu tuy ngon ngọt nhưng vì thế mà sự việc hư.)

          (“Lễ kí dịch giải” 禮記譯解  Vương Văn Cẩm 王文錦 dịch giải. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007, trang 819)

Tương đãi 相待: Điển xuất từ Khổng Tử gia ngữ - Hiếu sinh đệ thập 孔子家语 - 好生第十 :

曾子曰: “狎甚则相简, 庄甚则不亲. 是故君子之狎足以交欢, 其庄足以成礼.”

          孔子闻斯言也, : “二三子志之, 孰谓参也不知礼乎?”

          Tăng Tử viết: “Hiệp thậm tắc tương giản, trang thậm tắc bất thân. Thị cố quân tử chi hiệp túc dĩ giao hoan, kì trang túc dĩ thành lễ.”

          Khổng Tử văn tư ngôn dã, viết: “Nhị tam tử chí chi, thục vị Sâm dã bất tri lễ hồ?”

          (Tăng Tử nói rằng: “Thân mật quá thì tiếp đãi khinh nhờn không được chu đáo, nghiêm túc quá thì sẽ không được gần gũi. Cho nên bậc quân tử thân mật đủ để hai bên qua lại cùng vui, nghiêm túc đủ để thành lễ tiết.”

          Khổng Tử nghe được mấy lời đó, bảo rằng: “Này các trò hãy ghi nhớ lấy những lời đó, ai bảo rằng Tăng Sâm không biết lễ?”)

          (“Khổng Tử gia ngữ”: 孔子家语Chủ biên: Vương Ứng Lân王应麟. Trường Xuân: Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2003, trang 81)

Previous Post Next Post