Sáng tác: Sách tửu - Lục nghĩ kim tôn tĩnh thu dạ (HCH)

 

索酒

綠蟻金樽靜秋夜

竹籬月下看唐詩

桂香幾度淡濃發

遠近皆聞玉露稀

 SÁCH TỬU

Lục nghĩ kim tôn tĩnh thu dạ

Trúc li nguyệt hạ khán Đường thi

Quế hương kỉ độ đạm nùng phát

Viễn cận giai văn ngọc lộ hi

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/12/2023

Lục nghĩ 綠蟻: kiến xanh. Rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi những bọt rượu nhỏ như kiến có sắc xanh. “Lục nghĩ” 綠蟻 là biệt xưng của rượu .

Previous Post Next Post