Sáng tác: Thiên tịnh sa - Hàn hương sấu cốt đông thiên (HCH)

 

天净沙

寒香瘦骨冬天

月來疏影溪邊

傲立從容自然

霜刀更健

百花春到為先

THIÊN TỊNH SA

Hàn hương sấu cốt đông thiên

Nguyệt lai sơ ảnh khê biên

Ngạo lập thung dung tự nhiên

Sương đao cánh kiện

Bách hoa xuân đáo vi tiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/10/2023

Bách hoa xuân đáo vi tiên 百花春到為先: Mượn ý từ câu thơ trong bài Đạo mai chi khí tiết 道梅之氣節 của Dương Duy Trinh 楊維楨 đời Nguyên:

Vạn hoa cảm hướng tuyết trung xuất

Nhất thụ độc tiên thiên hạ xuân

萬花敢向雪中出

一樹獨先天下春

(Muôn hoa nào dám nở hoa trong tuyết

Chỉ có hoa mai là nở trước nhất báo hiệu mùa xuân)

          Ý nói hoa mai không sợ tuyết lạnh, trong số muôn hoa, hoa mai nở hoa trước nhất, dự báo mùa xuân sắp đến, nhân đó hoa mai được dân gian xem là điềm cát tường truyền xuân báo hỉ.

Previous Post Next Post