Sáng tác: Phó kim thoa - Quế hương phiêu (HCH)

 

付金釵

桂香飄

秋夜靜

玉兔滿圓如鏡

塵土淨

濕輕霜

深深更漏長

品名茶

吟絕句

回想往年雲霧

拋舊事

若風過

明天掃落花

PHÓ KIM THOA

Quế hương phiêu

Thu dạ tĩnh

Ngọc thố mãn viên như kính

Trần thổ tịnh

Thấp khinh sương

Thâm thâm canh lậu trường 

Phẩm danh trà

Ngâm tuyệt cú

Hồi tưởng vãng niên vân vụ

Phao cựu sự

Nhược phong qua

Minh thiên tảo lạc hoa 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/10/2023

Previous Post Next Post