Sáng tác: Hậu đình hoa - Sài môn lục trúc hoàng hôn tĩnh (HCH)

 

後庭花

柴門綠竹黃昏靜

小園幽徑

枯葉青苔塵土净

 鐘聲初聽 

檐軒閑坐泡名茗

養身三定

風過池蓮香已盛

賦詩吟詠 

HẬU ĐÌNH HOA

Sài môn lục trúc hoàng hôn tĩnh

Tiểu viên u kính

Khô diệp thanh đài trần thổ tịnh

Chung thanh sơ thính

Thiềm hiên nhàn toạ phao danh mính

Dưỡng thân tam định

Phong quá trì liên hương dĩ thịnh

Phú thi ngâm vịnh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/9/2023

Dưỡng thân tam định 養身三定: Điển xuất từ “Dưỡng thân yếu ngôn” 養身要言của Tăng Quốc Phiên 曾國藩đời Thanh. 

          Khoảng thời Đạo Quang 道光, Tăng Quốc Phiên trên đường đi vào đất Thục, đã viết “Dưỡng thân yếu ngôn” 養身要言:

Tâm dục kì định, thần dục kì định, thể dục kì định.

心欲其定, 神欲其定, 体欲其定

          Ý nghĩa là: chỉ có tâm an định, tinh thần mới có thể an định; chỉ có tinh thần an định, thân thể mới có thể an định.

          Tâm phù 心浮, thần phù 神浮, thể phù 体浮, người cũng theo đó mà nông nỗi bộp chộp.

          Tâm định 心定, thần định 神定, thể định 体定, người cũng theo đó mà an định.

          “Tam định” 三定này là yếu ngôn đầu tiên trong phép dưỡng thân của Tăng Quốc Phiên.

https://www.sohu.com/a/633833641_121124748

Previous Post Next Post