Sáng tác: Duyệt kim kinh - Giang thượng hàn yên toả (HCH)


閱金經

江上寒煙鎖

山頭薄霧籠

秋暮輕霜弄翠松

桂花九里濃

籬邊坐

淡香茶數鍾

DUYỆT KIM KINH

Giang thượng hàn yên toả

Sơn đầu bạc vụ lung

Thu mộ khinh sương lộng thuý tùng

Phong

Quế hoa cửu lí nùng

Li biên toạ

Đạm hương trà sổ chung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/8/2023

Previous Post Next Post