Sáng tác: Ái cô vân - Khai khẩu phô ngôn giảo biện dư (HCH)

 

愛孤雲

開口鋪言狡辯餘

盡謊虛

搖唇鼓舌不堪辭

惡堆墟

不管庶黎生死路

利于私

窮奇饕餮在高居

本狗豬

ÁI CÔ VÂN

Khai khẩu phô ngôn giảo biện dư

Tận hoang hư

Dao thần cổ thiệt bất kham từ

Ác đôi khư

Bất quản thứ lê sinh tử lộ

Lợi vu tư

Cùng kì thao thiết tại cao cư

Bổn cẩu trư 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/8/2023

Dao thần cổ thiệt 搖唇鼓舌: Khua môi múa mép. Điển xuất từ Trang Tử - Đạo Chích 莊子 - 盜跖:

          Đa từ mậu thuyết, bất canh nhi thực, bất chức nhi ý, dao thần cổ thiệt, thiện sinh thị phi…..

          多辭繆說, 不耕而食, 不織而衣, 搖唇鼓舌, 擅生是非 …..

         (Nói năng hồ đồ lắm lời. không cày cấy mà được ăn ngon, không dệt vải mà được mặc đẹp, cả ngày chỉ biết khua môi múa mép, giỏi gây chuyện thị phi.)

Cùng kì 窮奇: Một trong tứ hung trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, gồm: “hỗn độn” 混沌, “cùng kì” 窮奇, “đào ngột” 檮杌, “thao thiết” 饕餮, gọi chung là “tứ đại hung thú” 四大凶獸. Theo truyền thuyết, cùng kì tính tình cực hung ác, thích ăn thịt người, bất trung bất tín, không nghe lời của người tốt, chỉ nghe và tin theo lời của kẻ xấu.

Thao thiết 饕餮: Loại quái vật trong thần thoại Trung Quốc, cũng là một trong tứ hung, bản tính vô cùng tham ăn, người xưa thường chạm khắc hình nó trên các đồ đồng. Thao thiết dùng để ví với hạng người tham lam.

Previous Post Next Post