Câu đối: Mục muội môn manh mê mộng mị

 

目眛捫盲迷夢寐

心邪作弊自錢財

Mục muội môn manh mê mộng mị

Tâm tà tác tệ tự tiền tài 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/3/2023

Previous Post Next Post