Câu đối: Dữ thiện nhân cư, lan thất bất văn hương hoá hĩ


與善人居蘭室不聞香化矣

從幽谷隱深林無礙氣飄然 

Dữ thiện nhân cư, lan thất bất văn hương hoá hĩ

Tùng u cốc ẩn, thâm lâm vô ngại khí phiêu nhiên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/3/2023 

Vế trên mượn ý từ câu trong Khổng Tử gia ngữ - Lục bản 孔子家语 - 六本:

          Tử viết: “Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kì hương, tức dữ chi hoá hĩ.”

          子曰: “与善人居, 如入芝兰之室 久而不闻其香, 即与之化矣.”

          (Khổng Tử bảo rằng: “Giao thiệp với người có phẩm hạnh tốt, cũng giống như bước vào gian phòng có đầy hương thảo như có chi cỏ lan, lâu dần không còn ngửi được mùi thơm của hoa, đó là bởi vì đã hoá cùng với mùi thơm vậy”.)

Vế dưới mượn ý từ câu trong “Khổng Tử gia ngữ - Tại ách” 孔子家语 - 在厄:

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi cỏ lan sinh trưởng chốn rừng sâu, không vì không có người thưởng thức mà chúng không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì nghèo khó mà thay đổi khí tiết)

 

Previous Post Next Post